Regulamin

Regulamin

Regulamin usługi Blog.pl

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Usługa blog.pl świadczona jest przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763, kapitał zakładowy / wpłacony Spółki: 7 580 648,00 zł, NIP: 734-00-09-469, zwaną dalej Onet. e-mail: bok@grupaonet.pl

2. Świadczenie Usługi blog.pl odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi blog.pl (w tym aplikacji umożliwiającej korzystanie z Serwisu) Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Zakładając Konto i rozpoczynając prowadzenie bloga Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1. Regulamin - niniejszy regulamin

2. Konto - dostępne dla danego Użytkownika po aktywowaniu miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi oraz wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie. Konto zakładane jest w oparciu o adres email Użytkownika.

3. Użytkownik - osoba korzystająca z Usługi blog.pl, posiadająca Konto w Serwisie i prowadząca w ramach Usługi swojego bloga.

4. Usługa blog.pl, Usługa - usługa będąca przedmiotem niniejszego Regulaminu, świadczona przez Onet, umożliwiająca Użytkownikom zakładanie i prowadzenie dzienników internetowych ( blogów ) oraz udostępnianie ich osobom korzystającym z dostępu do Internetu. Od momentu, w którym Użytkownik potwierdzi rejestrację do Usługi klikając na link aktywujący przesłany przez Onet w wiadomości „Aktywuj konto” na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta, a następnie zaloguje się do Konta, co oznacza żądanie rozpoczęcia świadczenia Usługi (dostarczania treści cyfrowych), Onet rozpoczyna świadczenie Usługi blog.pl

5. Serwis blog.pl, Serwis - przestrzeń sieciowa i narzędzia umożliwiające funkcjonowanie Usługi.

6. Materiały - wszelkie materiały - teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne) - publikowane przez Użytkowników w ramach Usługi blog.pl

III. USŁUGA

1. Założenie Konta i związane z nim podanie informacji w formularzu rejestracyjnym, jak również korzystanie z Usługi blog.pl są całkowicie dobrowolne. W ramach jednego Konta można założyć dowolną ilość blogów.

2. Założenie Konta i korzystanie z Usługi blog.pl jest całkowicie bezpłatne.

3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi jest założenia Konta.

4. Użytkownik udziela Onet zgody na wykorzystywanie blogów Użytkownika do celów komercyjnych poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na stronach, na których Użytkownicy prowadzą blogi lub wysyłanie wiadomości związanych z Usługą.

5. Wszelkie działania wymienione w punkcie 4 , będą podejmowane bez ingerencji w treść blogów Użytkowników, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści.

6. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie w treści bloga grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz wszelkich innych Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami bądź naruszające cudze prawa, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

7. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn WWW, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:

a. niezakładania bloga o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,

b. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,

c. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych posiadaczy blogów lub innych poufnych danych,

d. niepodejmowania działań i przekazywania danych do Serwisu blog.pl, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić jego funkcjonowanie,

e. nieumieszczania w opisach bloga słów kluczowych niezgodnych z treścią stron Użytkownika, niezakładania blogów reklamowych czyli zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,

f. niezakładania blogów, których funkcją jest wyłącznie reklama, w szczególności w postaci linku przekierowującego do innego bloga albo innej strony www.

8. Onet zastrzega sobie prawo do:

a. okresowego wyłączania Serwisu blog.pl za uprzednim powiadomieniem Użytkowników, przy czym zakres czasowy wyłączenia Serwisu nie przekroczy 24 godzin w skali miesiąca kalendarzowego.

b. całkowitego zaprzestania świadczenia Usługi, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu blog.pl z odpowiednim wyprzedzeniem.

9. Użytkownik może w każdym momencie przerwać korzystanie z Usługi i zamknąć swoje Konto lub swojego bloga. (szczegóły punkt IV, 5)

10. Wiarygodność treści blogów w Serwisie blog.pl oraz same blogi nie są kontrolowane przez Onet. Onet zapewnia jedynie przestrzeń dla publikacji blogów przez Użytkowników.

11. Technologia transmisji danych, stosowana w Internecie, w tym w Serwisie blog.pl, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

12. Onet zastrzega sobie możliwość wykorzystywania treści wpisów dokonywanych przez Użytkowników na ich blogach poprzez umieszczanie ich w serwisach internetowych będących własnością Onet, oraz publikację we wszelkich materiałach promujących Usługę (m.in. w radiu, TV, Internecie, prasie, na plakatach ).

13. Zapis pkt. 12 powyżej należy w razie wątpliwości traktować jako bezpłatną, niewyłączną i nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję udzielaną Onet przez Użytkownika w odniesieniu do utworów wskazanych w pkt. 12 na wymienionych tam polach eksploatacji.

14. Interoperacyjność treści cyfrowych (aplikacja i pozostałe narzędzia informatyczne Serwisu). Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest: posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych (Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows)) umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, niezbędne jest korzystanie z przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (np. Local Storage) oraz JavaScript, systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub nowsze wersje, przepustowość połączeń internetowych co najmniej 700 kilobitów/s, Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Zaleca się przed skorzystaniem z Usługi sprawdzenie, czy posiadany przez Użytkownika sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika należy zwrócić się do Administratorów korzystając z adresu e-mail bok@grupaonet.pl

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ma obowiązek przynajmniej jeden raz na sześć miesięcy opublikować notkę w blogu. W przypadku stwierdzenia przez administratorów Usługi blog.pl, że w blogu nie pojawiły się nowe notki, Onet ma prawo do bezpowrotnego i całkowitego usunięcia takiego bloga z Serwisu, jak również prawo do usunięta Konta danego Użytkownika, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do opublikowania notki i udzielenia mu w tym celu stosownego terminu.

2. Użytkownik umieszczając Materiały w blogu oświadcza, iż:

a. Przedmiotowe Materiały wolne są od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line, w sieci Internet.

b. Osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w Materiałach (w szczególności na zdjęciach, multimediach), których zgoda jest konieczna do publikacji Materiału, wyraziły odpowiednia zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.

c. Publikacja tych Materiałów w ramach Usługi nie narusza obowiązujących przepisów, dobrych obyczajów ani jakichkolwiek praw osób trzecich.

3. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści zawarte w prowadzonym przez niego blogu.

4. Użytkownik ma obowiązek usunięcia, niezgodnych z niniejszym Regulaminem i/lub obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, w tym naruszających prawa osób trzecich, treści (komentarzy) zamieszczonych przez osoby trzecie w Serwisie. W przypadku nieusunięcia ww. treści, Onet ma prawo do zablokowania bloga w Serwisie lub bezpowrotnego i całkowitego usunięcia bloga z Serwisu, jak również prawo do usunięcia Konta danego Użytkownika, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do usunięcia ww. treści i udzieleniu mu w tym celu stosownego terminu.

5. Wypowiedzenie Usługi – usunięcie konta. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje Konto z Serwisu według wskazówek wskazanych w Pomocy. Wraz z usunięciem Konta Użytkownik traci prawo do usunięcia swojego bloga. Użytkownik może skasować Blog przed usunięciem Konta z poziomu „Kokpitu”. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Konta, powoduje iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.

V. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

2. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. zgodnie z pkt 1.1. Regulaminu.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien skorzystać z opisanej powyżej opcji usunięcia Bloga i usunięcia Konta. Po otrzymaniu decyzji o odstąpieniu od umowy, Onet informuje że Użytkownik powinien samodzielnie skorzystać z mechanizmów usunięcia bloga i usunięcia Konta.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu Onet niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Onet został poinformowana o odstąpieniu od umowy.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI ONET

1. Onet zastrzega sobie prawo do umieszczania treści blogów w innych miejscach serwisów internetowych będących własnością Onet, a w szczególności na stronach Serwisu blog.pl w kategoriach: "Art", "Kulinarne", "Rodzina", "Życie codzienne", „Pasje”, „Lifestyle”, „Społeczeństwo”, „Kultura”, „Teen”, „Dla dorosłych”. Onet zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i modyfikacji w celu dostosowania promowanych treści z blogów do wymogów Serwisu blog.pl.

2. W razie naruszenia Regulaminu przez Użytkownika jego blog zostaje zablokowany oraz może zostać skasowany bez uprzedniego ostrzeżenia. W takim przypadku skasowane może zostać również Konto Użytkownika.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Onet informuje, iż podczas korzystania z Portalu Onet w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu Onet. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności Grupy Onet.pl dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie http://ofirmie.onet.pl/polityka-prywatnosci.

4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Usługi zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:

a. działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników,

b. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników,

c. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,

d. nierozsyłania niechcianej przez innych użytkowników korespondencji, czyli SPAM-u (np. niezamówionych treści o charakterze reklamowym). Za definicję SPAM-u przyjmujemy definicję podawaną na stronie: http://www.nospam-pl.net/standard.php;

e. nieprzesyłania jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich.

f. Onet zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.

 

VIII. REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji)

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres admin@blog.pl lub listownie na adres: Grupa Onet.pl S.A., ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków.

3. Onet rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

X. DANE OSOBOWE

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi. Warunkiem założenia Konta w ramach Serwisu jest podanie w procesie rejestracji następujących danych osobowych: adres email. Inne dane osobowe Użytkownik może podać opcjonalnie w procesie zakładania Konta.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10. Dane te mogą być przez Grupę Onet.pl S.A. przekazywane kontrahentom Grupy Onet.pl S.A. wyłącznie w celu realizacji Usługi.

3. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:

a. są one zgodne z prawdą,

b. – w przypadku wskazania odpowiedniej opcji w procedurze zakładania Konta - wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Onet w celu promocji (marketingu) produktów i firm i/lub w celu przesyłania na podany adres e-mail informacji handlowych.

4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem listownie na adres Grupa Onet.pl SA w Krakowie, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków.

5. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Onet danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie Usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.

6. Konta, w przypadku których ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych identyfikacyjnych, będą usuwane z Usługi blog.pl.

X. UTRATA PRAWA ODSTĄPIENIA

Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Blog.pl (dostarczanie treści cyfrowych) zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli rozpoczęcie świadczenia Usługi rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez ONET o utracie prawa odstąpienia od umowy. Rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Onet za wyraźna zgoda Użytkownika rozpoczyna się od momentu, w którym Użytkownik potwierdzi rejestrację do Usługi klikając na link aktywujący przesłany przez Onet w wiadomości „Aktywuj konto” na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta i zaloguje się do Konta.

XI. MOŻLIWOŚĆ POZASĄDOWA I SĄDOWA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/sad_konsumencki. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 Administrator Serwisu wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – kontakt pod adresem e-mail Administratora wskazanym w Regulaminie.

Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

XII. INFORMACJE O KODEKSACH DOBRYCH PRAKTYK, DO KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁ ONET

Onet informuje, że przystąpił do większości kodeksów dobrych praktyk w ramach członkowstwa w organizacji pracodawców Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie ( IAB Polska), których treść ze wskazaniem sygnatariuszy, dostępna jest pod adresem: http://iab.org.pl/standardy-i-dobre-praktyki/

XIII. ZMIANY REGULAMINU

1. Onet zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Usługi, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Onet pod adresem http://blog.pl/regulamin oraz komunikowane uprzednio Użytkownikom w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian, sposób. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania i niezwłocznie powiadomić Onet o takiej decyzji drogą mailową na adres: pomoc@blog.pl